Werbiści - Prowincja Polska

Jednym z podstawowych zadań Zgromadzenia w Polsce jest formacja i kształcenie przyszłych misjonarzy. Najważniejszą rolę pełni tutaj Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów w Pieniężnie na Warmii. Przez ponad pięćdziesiąt lat działalności dało Kościołowi ponad 600 misjonarzy - kapłanów i braci zakonnych. Obecnie każdego roku jego mury opuszcza kilku nowych misjonarzy.

 

Drugim ważnym polem działalności werbistów jest szeroko pojęta animacja misyjna polskiego społeczeństwa. Wymienić tutaj należy:

 

 • organizację imprez oraz cyklicznych akcji o charakterze ściśle animacyjnym, w tym "Wakacji z misjami" oraz akcji "Kierowcy Misjom" 
 • działalność duszpasterską na terenie parafii 
 • duszpasterstwo rekolekcyjne (Górna Grupa, Laskowice Pomorskie, Nysa) 
 • duszpasterstwo specjalistyczne wśród mniejszości narodowych, emigrantów, narkomanów, chorych na AIDS, dzieci ulicy itp. (Białystok, Warszawa) 
 • pracę naukową na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Akademii Teologii Katolickiej, Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz Kolegium Teologicznym w Królewcu 
 • działalność w środkach społecznego przekazu: Wydawnictwo VERBINUM, czasopismo "Misjonarz", programy radiowe i telewizyjne, itp. (Warszawa, Laskowice Pom.) 
 • działalność Apostolatu Biblijnego (Laskowice Pomorskie) 
 • działalność dydaktyczną: szkoła językowa (Nysa), Liceum Ogólnokształcące (Laskowice Pomorskie) 
 • działalność Muzeum Misyjno-Etnograficznego (Pieniężno wraz z filiami w Białymstoku, Chludowie, Górnej Grupie, Nysie i Laskowicach Pomorskich)

 

 

Deklaracja misyjna

Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego (SVD)


My, zakonno-misyjna i międzynarodowa wspólnota Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego, realizujemy charyzmat Założyciela, św. Arnolda Janssena. Świadomi powierzonego nam posłannictwa, którym jest pierwsze przepowiadanie, uobecniamy Boga w świecie na wzór Jezusa Chrystusa, Wcielonego Słowa Bożego.

 

W duchu dialogu i otwarci na znaki czasu, naszą misję w Polsce wypełniamy przez następujące formy działalności ewangelizacyjnej:

 

 • formację permanentną w wymiarze indywidualnym i wspólnotowym
 • duszpasterstwo powołaniowe i formację przyszłych misjonarzy
 • duchowe i materialne wspieranie misji
 • duszpasterstwo zwyczajne i nadzwyczajne 
 • pracę naukowo-dydaktyczną na uniwersytetach i w szkołach 
 • apostolstwo przez środki społecznego przekazu
 • posługę wśród obcokrajowców, ludzi uzależnionych i marginalizowanych, ludzi poszukujących prawdy i sensu życia oraz wyznawców innych religii i ideologii świeckich. 

 

W ten sposób budzimy i kształtujemy świadomość misyjną społeczeństwa w Polsce. Czynimy to we współpracy z Kościołem lokalnym.

Polecamy